Algemene Voorwaarden

1.Inleiding  

Stijlvolinbed.be is een website waar goederen aangeboden en verkocht worden aan klanten. stijlvolinbed.be is een domeinnaam.  

2. Aanvaarding van de voorwaarden 

De klant erkent kennis genomen te hebben van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart ,door het plaatsen van een bestelling, deze onvoorwaardelijk te aanvaarden.

3. Prijs 

De prijzen vermeldt op de site zijn inclusief BTW. stijlvolinbed.be behoudt zich het recht om op elk moment de prijs te wijzigen, maar de goederen worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de registratie van de bestellingen.

4. Betaling 

Het totaal van de aankopen kan betaald worden door middel van bancontact of paypal.

5. Levering 

Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling verbindt stijlvolinbed.be zich er toe om de bestelde goederen naar de klant te sturen op het opgegeven leveringsadres, rekening houdend met een algemene vertraging van één tot twee dagen afhankelijk van de bestemming. De levering gebeurt door BPOST. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan stijlvolinbed.be bij een laattijdige levering. Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de klant of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan. In de veronderstelling dat één of meerdere bestelde goederen gebrekkig of beschadigd zijn, moet de klant of de bestemmeling onmiddellijk contact opnemen met stijlvolinbed.be via email. Als een pakket niet is ontvangen wordt het teruggezonden aan stijlvolinbed.be en de bestemmeling wordt verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de koper gevraagd worden en hij zal de kosten ervan dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis werd uitgevoerd).

 6. Teruggaven 

De klant heeft het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De klant beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar stijlvolinbed.be Wittenonnenstraat 18 8400 OOSTENDE. De klant dient op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe goederen terug te sturen in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van de leveringsbon of retourbon. De bestelde goederen kunnen geheel of gedeeltelijk terug gestuurd worden. Indien de goederen zijn toegezonden aan stijlvolinbed.be onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, betaalt stijlvolinbed.be het bedrag terug van de toegezonden goederen met uitzondering van de portkosten en dit zonder kosten. De terugbetaling zal in een tijdsbestek van maximum 1 maand terug betaald worden aan de klant.

7. Garantie 

Wij verkopen enkel kwaliteits- en 100 % authentieke goederen van erkende leveranciers.

8. Aansprakelijkheid 

stijlvolinbed.be kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die het gevolg is van verkeerd gebruik of onderhoud. stijlvolinbed.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kleine vergissingen of nalatigheden ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen inclusief de foto’s,gepresenteerd op de site, worden verstrekt louter ter informatie. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of kleurverschil van een goed worden ingeroepen als afwijking in de beschrijving of vergelijking met de foto beschikbaar op de site.

9. Persoonsgegevens 

Stijlvolinbed.be verbindt zich ertoe geen gegevens van hun klanten aan derden door te geven.

10. Toepassing recht bij geschillen 

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbindt de klant en stijlvolinbed.be zich er toe om, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Brugge bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant. De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en stijlvolinbed.be zijn onderworpen aan het Belgische recht.